පසුගිය සතියේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා
Monster Hunter Clicker RPG Idle game 1.5.8 МOD (අසීමිත දියමන්ති + රන්)
Monster Hunter Clicker RPG Idle game 1.5.8 МOD (අසීමිත දියමන්ති + රන්)
තුවක්කු ක්‍රීඩා ආයුධ තරඟය 1.1 MOD (අසීමිත උණ්ඩ + රීලෝඩ් නැත)
තුවක්කු ක්‍රීඩා ආයුධ තරඟය 1.1 MOD (අසීමිත උණ්ඩ + රීලෝඩ් නැත)
ඇල්ෆා තුවක්කු 2 10.12 МOD (අසීමිත මුදල්)
ඇල්ෆා තුවක්කු 2 10.12 МOD (අසීමිත මුදල්)
ෆාම්විල් 2 රට බේරීම 14.8.5331 МOD (අසීමිත යතුරු)
ෆාම්විල් 2 රට බේරීම 14.8.5331 МOD (අසීමිත යතුරු)
Survival Island EVO Survivor building home 3.247 МOD (නිපුණතා ලකුණු අඩු නොවන අතර විඳදරාගැනීම නිමක් නැත)
Survival Island EVO Survivor building home 3.247 МOD (නිපුණතා ලකුණු අඩු නොවන අතර විඳදරාගැනීම නිමක් නැත)
කුකී ජෑම් 10.10.013 МOD (අනන්ත කාසි + ජීවිත + අමතර චලනයන්)
කුකී ජෑම් 10.10.013 МOD (අනන්ත කාසි + ජීවිත + අමතර චලනයන්)
හිට්මාස්ටර්ස් 1.0 MOD (මුදල් නෝට්ටු)
හිට්මාස්ටර්ස් 1.0 MOD (මුදල් නෝට්ටු)
පෘථිවි ආරක්ෂණ බලකායේ තෙවන පුද්ගල වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩාව 1.88.64b (අසීමිත මුදල්)
පෘථිවි ආරක්ෂණ බලකායේ තෙවන පුද්ගල වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩාව 1.88.64b (අසීමිත මුදල්)
පිස්සු ටැංකිය 16.03.01 APK + MOD (අසීමිත මැණික්)
පිස්සු ටැංකිය 16.03.01 APK + MOD (අසීමිත මැණික්)
ප්‍රධාන පාපන්දු ලලිගා 2020 නිපුණතා පාපන්දු ක්‍රීඩා 6.0.2 MOD (මුදල් + දැන්වීම් නොමිලේ)
ප්‍රධාන පාපන්දු ලලිගා 2020 නිපුණතා පාපන්දු ක්‍රීඩා 6.0.2 MOD (මුදල් + දැන්වීම් නොමිලේ)
123 සාගරයේ පරාල යාත්රා වල පැවැත්ම (අසීමිත මුදල්)
123 සාගරයේ පරාල යාත්රා වල පැවැත්ම (අසීමිත මුදල්)
පාපන්දු වැඩ වර්ජන බහු ක්‍රීඩක පාපන්දු 1.21.0 MOD (අසීමිත මුදල්)
පාපන්දු වැඩ වර්ජන බහු ක්‍රීඩක පාපන්දු 1.21.0 MOD (අසීමිත මුදල්)
පසුගිය සතියේ ජනප්‍රිය යෙදුම්
නව + යාවත්කාලීන ක්‍රීඩා
නිෂ්ක්‍රීය මයිනර් ටයිකෝන් 2.91.1 මොඩ් (බොහෝ සුපිරි බැක්)
නිෂ්ක්‍රීය මයිනර් ටයිකෝන් 2.91.1 මොඩ් (බොහෝ සුපිරි බැක්)
Garena RoV Mobile MOBA 1.34.1.6 Mod + DATA (God mode / No cd)
Garena RoV Mobile MOBA 1.34.1.6 Mod + DATA (God mode / No cd)
Stories Your Choice 0.941 Mod (Free Shopping)
Stories Your Choice 0.941 Mod (Free Shopping)
මාළු ගැඹුරු කිමිදීම 4.75.0 (මෝඩ් මුදල් / දැන්වීම් රහිත)
මාළු ගැඹුරු කිමිදීම 4.75.0 (මෝඩ් මුදල් / දැන්වීම් රහිත)
Garena AOV Arena of Valor Action MOBA 1.34.1.5 Mod + DATA (mini map)
Garena AOV Arena of Valor Action MOBA 1.34.1.5 Mod + DATA (mini map)
ආර්ක් රාෆ්ට් සර්විල් අයිලන්ඩ් සිමියුලේටර් 2.4 මෝඩ් (නොමිලේ සාප්පු සවාරි)
ආර්ක් රාෆ්ට් සර්විල් අයිලන්ඩ් සිමියුලේටර් 2.4 මෝඩ් (නොමිලේ සාප්පු සවාරි)
0.28.32 මොඩ් සඟවන්න (සියලුම අයිතම අගුළු ඇරීම)
0.28.32 මොඩ් සඟවන්න (සියලුම අයිතම අගුළු ඇරීම)
දඩයම් කුක් අල්ලා සේවය කරන්න! 2.6.4 මෝඩ් (අසීමිත කාසිය)
දඩයම් කුක් අල්ලා සේවය කරන්න! 2.6.4 මෝඩ් (අසීමිත කාසිය)
1945 ගුවන් හමුදා 6.72 මෝඩ් (අසීමිත මුදල් / මැණික්)
1945 ගුවන් හමුදා 6.72 මෝඩ් (අසීමිත මුදල් / මැණික්)
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පෘථිවි යුද්ධ 9.0.0.597 මොඩ් (අසීමිත කුසලතා / මානා / බලශක්තිය)
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පෘථිවි යුද්ධ 9.0.0.597 මොඩ් (අසීමිත කුසලතා / මානා / බලශක්තිය)
නිෂ්ක්‍රීය රේසිං GO කාර් ක්ලික් කරන්නා සහ රියදුරු සිමියුලේටර් 1.26.7 මොඩ් (විශාල මුදලක්)
නිෂ්ක්‍රීය රේසිං GO කාර් ක්ලික් කරන්නා සහ රියදුරු සිමියුලේටර් 1.26.7 මොඩ් (විශාල මුදලක්)
යකඩ මාංශ පේශි ශූරයා බොඩිබුල්ඩින් ව්‍යායාම 0.814 මෝඩ් (මුදල් ගොඩක්)
යකඩ මාංශ පේශි ශූරයා බොඩිබුල්ඩින් ව්‍යායාම 0.814 මෝඩ් (මුදල් ගොඩක්)
නව + යෙදුම් යාවත්කාලීන කරන්න
ඉහළම ක්‍රීඩා
ඉහළම යෙදුම්