په تیره اونۍ کې مشهورې لوبې
په تیره اونۍ کې مشهور اطلاقات
نوې + تازه لوبې
نوي + تازه اطلاقات
غوره لوبې
غوره توکي