په تیره اونۍ کې مشهورې لوبې

په تیره اونۍ کې مشهور اطلاقات

نوې + تازه لوبې

نوي + تازه اطلاقات

غوره لوبې

غوره توکي